مهندس حق بین
کلیپ › گزارش مدت زمان: 8 دقیقه سال تولید: 1397
" الکامپ ۲۰۱۸ " مصاحبه با مهندس حق بین مدیر شرکت "مولد علم"