زروان
مستند مدت زمان: 17 دقیقه سال تولید: 1387
"زروان" خدای نور و زمان که مرگ و بیماری در آن جای نداشت و همیشه نیم‌روز بود برای طلب فرزند پسر، ۱۰۰۰ سال عبادت کرد و در آخر شک کرد که آیا عبادتم دیده می‌شود که خداوند هور مزد و اهریمن را در زهدانش قرار داد اولی برای ایمانش و دومی به خاطر شک کردنش و این‌گونه به آفرینش اهورامزدا و اهریمن که خلق کننده نیروی خیر و شر جهانند می‌پردازد و سرانجام هرمزد بر اهریمن پیروز می شود و او را به تاریکی می‌افکند...

لینک‌های دانلود