تاریخ تئاتر معاصر ایران
مستند مدت زمان: 121 دقیقه سال تولید: 1375
مستندی که مطالعه است من‌باب تاریخ تئاتر ایران و نحوه پیدایش و چگونگی پیشرفت آن در طی سالیان و...

لینک‌های دانلود