پدر خوانده ناپلی
تئاتر مدت زمان: 150 دقیقه سال تولید: 1391
داستان روایتی از همزیستی طبقه بندی اجتماعی بورژوازی و خرده بورژوازی طبقه نوین اجتماعی پرولتاریا و خرده پرولتاریا (در کنار هم قرار گرفتن طبقه کارگران زاغه نشین حومه شهر و طبقه مرفه و رعایا ) و برخورد آنان با دو شکل قانون عرفی و قانون اجتماعی بر آمده از نهاد قدرت، شکل می گیرد. هرچند در در فرایند کارگردانی و اجرا از لوده گری،  و بازی کلامی فراتر رفته، اما طنز بر آمده از ادبیات کمدی قرن بیستم ایتالیا که پا را از مرزهایمکانی و زمانی بیرون گذاشته و دارای بن مایه اندیشه و عمق فلسفی است.  

نقد و بررسی


ثبت نقد جدید

برای ثبت نقد باید وارد سایت شوید.